• Dansk partner til SIOR: Society of Industrial and Office Realtors (USA)

 • +45 70 300 555 Strandboulevarden 58 · 2100 København Ø · Danmark

Your search results

Forretningsbetingelser

DAL Erhvervsmægler (CVR 32504159) informerer hér om vores forretningsbetingelser.

Virksomhedsoplysninger

DAL Erhvervsmægler | SIOR
Strandboulevarden 58
2100 København Ø

CVR 32504159
Tlf. +45 70 300 555
info@dal.dk
www.dal.dk

Ansvarlig indehaver:

Hans Dal Pedersen
Cand.jur., SIOR, Ejendomsmægler, Valuar MDE

Mobil tlf. +45 6060 6030
hans.dal.pedersen@dal.dk

Formidlingsaftaler

Nærværende forretningsbetingelser gælder for rådgivning og ydelser, som DAL Erhvervsmægler påtager sig at levere til klienter, medmindre andet er aftalt.

Klienten kan have modtaget en formidlingsaftale (aftalebrev), som specificerer opdraget og aftalte ydelser. Aftalebrevet og nærværende forretningsbetingelser udgør tilsammen aftalen mellem klienten og DAL Erhvervsmægler. I tilfælde af modstrid mellem Aftalebrev og nærværende Forretningsbetingelser skal bestemmelserne i Aftalebrevet have forrang.

Såfremt samarbejdet fortsætter efter udførelsen af det i et Aftalebrev specificeret opdrag, gælder forretningsbetingelserne for det fremadrettede samarbejde.

Dansk Ejendomsmæglerforenings standardbestemmelser

DAL Erhvervsmægler er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening (DE), og anvender derfor DE’s ’Standardbestemmelser for Erhvervsejendomsmæglerydelser’ (ver. ’99) vedrørende salg, udlejning og vurdering af fast ejendom. Standardbestemmelserne er en integreret del af alle formidlingsaftaler, som vi indgår om formidling af fast ejendom, hhv. salg og udlejning.

Standardbestemmelserne ligger på Dansk Ejendomsmæglerforenings hjemmeside: www.de.dk.

Bistand

DAL Erhvervsmægler agerer på grundlag af- og i overensstemmelse med klientens instrukser, og klienten og DAL Erhvervsmægler afstemmer løbende den bistand og omfanget af opdraget, som DAL Erhvervsmægler varetager. DAL Erhvervsmægler er berettiget til at nægte at efterkomme en instruks, såfremt dette ville krænke lovgivning eller andre regler, f.eks. regler om god ejendomsmæglerskik.

Honorar og fakturering

DAL Erhvervsmæglers honorar kan bl.a. fastsættes som en %-del af en salgspris eller en årlig leje. Honorar kan også fastsættes på grundlag af ressourceforbrug og den værdi, som rådgivningen har tilført klienten.

Der er tale om en samlet vurdering, hvori bl.a. følgende elementer indgår:

 1. anvendt tidsforbrug
 2. anvendt specialkompetence
 3. opdragets kompleksitet
 4. om opdraget har nødvendiggjort indsats under betydeligt tidspres eller uden for normal arbejdstid
 5. den vigtighed, som opdraget repræsenterer for klienten
 6. det ansvar, der er forbundet med opdraget og det opnåede resultat.

Moms er ikke inkluderet i honorarangivelser eller estimater, medmindre det fremgår specifikt. Udover aftalt honorar fakturerer DAL Erhvervsmægler for omkostninger og udlæg, der afholdes i forbindelse med udførelsen af opdraget.

DAL Erhvervsmægler fakturerer som udgangspunkt kvartalsvist i forbindelse med udførelsen af løbende opdrag for klienten. Dog faktureres for afholdte startomkostninger til f.eks. fotograf, plantegning, annoncering mv. i umiddelbar forlængelse af opdragets opstart.

Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling tilskrives den til enhver tid værende saldo renter med 8 % pr. påbegyndt måned. Overholdes betalingsfristen ikke, kan DAL Erhvervsmægler indstille yderligere arbejde og tilbageholde yderligere ydelser til betaling har fundet sted.

Hvis en klient har flere forfaldne fordringer, bestemmer DAL Erhvervsmægler selv, på hvilke fordringer en modtaget betaling fra klienten skal afskrives.

Ophør

Begge parter kan til enhver tid opsige iht. aftalebrev/formidlingsaftale. DAL Erhvervsmæglers opsigelse vil i givet fald ske med iagttagelse af god ejendomsmæglerskik.

I tilfælde af opsigelse/ophør er DAL Erhvervsmægler berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for arbejde udført frem til ophøret, herunder omkostninger til DAL erhvervsmæglers underleverandører mv.

Følgende bestemmelser skal fortsat gælde efter ophør:

 • Markedsføring
 • Fortrolighed
 • Ansvarsbegrænsning
 • Tvister og klager
 • Immaterielle Rettigheder

Markedsføring

DAL Erhvervsmægler kan i sin markedsføring henvise til, at DAL Erhvervsmægler har fungeret som ejendomsmægler/rådgiver for klienten i relation til et opdrag, når opdraget er afsluttet og offentligt kendt.

Fortrolighed

DAL Erhvervsmægler er underlagt en fortrolighedsforpligtelse i forhold til alle oplysninger, som DAL Erhvervsmægler modtager fra klienter. DAL Erhvervsmæglers fortrolighedsforpligtelse gælder også efter et opdrags afslutning.

Fortrolighedsforpligtelsen gælder med respekt af regler, som pålægger DAL Erhvervsmægler oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder i henhold til hvidvaskreglerne.

Interessekonflikter

DAL Erhvervsmægler kontrollerer straks efter modtagelse af et opdrag – og inden arbejdet med opdragets iværksættes – om DAL Erhvervsmæglers engagement giver anledning til interessekonflikter, der afskærer DAL Erhvervsmægler fra at repræsentere klienten i relation til det pågældende opdrag. Relevante forhold drøftes med klienten inden sagsbehandlingen påbegyndes.

Hvidvasklovgivningen

I henhold til hvidvaskloven påhviler det DAL Erhvervsmægler at indhente og opbevare identitetsoplysninger om klienten, samt dokumentation for sådanne oplysninger. Dokumentationen vil blive opbevaret i 5 år efter klientforholdets eventuelle ophør.

Er opdraget omfattet af hvidvaskloven, vil klienten blive pålagt et gebyr for gennemførelse af lovpligtig hvidvask compliance på kr. 2.500 (ekskl. moms). Yderligere arbejde i den sammenhæng afregnes i henhold til medgået tid.

Forsikring

DAL Erhvervsmægler er omfattet af Dansk Ejendomsmæglerforenings kollektive ansvars- og garantiforsikring i HDI Forsikring, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø.

Ansvarsbegrænsning

DAL Erhvervsmægler er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler for eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre klienten, dog med de følgende anførte begrænsninger.

DAL Erhvervsmæglers ansvar omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller andet indirekte tab.

Forsikringen har en dækning på max. kr. 5 mio. pr. erstatningskrav, til hvilket beløb DAL Erhvervsmæglers erstatningsansvar er maksimeret til.

Det samlede erstatningsbeløb for ansvarspådragende handlinger kan ikke overstige det beløb, som DAL Erhvervsmægler er dækket for hos HDI Forsikring.

DAL Erhvervsmægler rådgiver alene om ejendomsfaglige forhold. Såfremt opdraget involverer selskabstransaktioner, skattetekniske spørgsmål, udenlandsk lovgivning osv., vil DAL Erhvervsmægler assistere klienten med enten at engagere og koordinere kontakt til specialister, eksempelvis advokater og revisorer, eller med at indhente konkret juridisk rådgivning fra disse om relevante juridiske retsforhold. DAL Erhvervsmægler kan dog ikke påtage sig ansvar for rådgivning modtaget fra specialister, og DAL Erhvervsmæglers involvering i sådanne dele af opdraget skal ikke anses for rådgivning fra DAL Erhvervsmægler om disse dele af forholdet.

DAL Erhvervsmægler er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af klientens øvrige rådgivere, uanset om sådanne rådgivere er engageret med bistand fra DAL Erhvervsmægler.

DAL Erhvervsmægler kan ikke gøres ansvarlig for omkostninger ved ekstern rådgivning ydet af klientens øvrige rådgivere, uagtet om sådan ekstern rådgivning måtte blive dyrere end klienten havde forudset.

DAL Erhvervsmægler er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalebrev, såfremt dette skyldes hindringer eller forhold uden for DAL Erhvervsmæglers eller en underleverandørs rimelige kontrol (force majeure).

Elektronisk kommunikation

DAL Erhvervsmægler og klienten accepterer anvendelse af elektronisk kommunikation i form af e-mail. Parterne accepterer hver især de dermed forbundne risici. Hver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation.

DAL Erhvervsmægler og DAL Erhvervsmæglers underleverandører er ikke ansvarlige for fejl, tab, virus, forsinkelse, ødelæggelse mv. i forbindelse med- eller forårsaget af anvendelsen af elektronisk kommunikation.

På begæring fra klienten kan aftales, at parterne anvender krypteringssystemer til ’sikker mail’.

Tvister og klager

I tilfælde af utilfredshed med DAL Erhvervsmæglers bistand på et opdrag kan klienten til enhver tid kontakte DAL Erhvervsmæglers indehaver.

DAL Erhvervsmægler arbejder efter etiske retningslinjer, anbefalinger og vejledninger fra Dansk Ejendomsmæglerforening.

Aftalen og DAL Erhvervsmæglers rådgivning er underlagt- og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret, bortset fra dansk rets regler om lovvalg.

Eventuelle tvister, som måtte opstå mellem en klient og DAL Erhvervsmægler som følge af DAL Erhvervsmæglers rådgivning, skal afgøres endeligt og bindende ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledning af en voldgiftssag. Partnere skal iagttage tavshed om voldgiftssagen og resultaterne heraf. DAL Erhvervsmægler kan dog vælge, at eventuelle sager om f.eks. manglende betaling af honorar skal løses for domstolene, dvs. Retten i København.

Immaterielle rettigheder

DAL Erhvervsmægler bevarer immaterielle rettigheder, samt andre lignende rettigheder til alt materiale, som DAL Erhvervsmægler udarbejder. Klienten har alene ret til at bruge materialet, i det omfang, som det konkrete opdrag forudsætter dette.

/ Opdateret 1. september 2021

Compare Listings